وع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 22/04/1400

زمان بازگشایی پاکات: روزچهارشنبه مورخ 1400/4/23

  • منشتر شده در: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۴۷

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱۹ مورخ ۲۷/۱۲/۹۹ شورای محترم اسلامی شهر، رنگ آمیزی نیوجرسی ها و جداول سطح شهر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۲۲/۰۴/۱۴۰۰ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است. شماره های تماس : ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴

شرایط تجدید عمومی و اختصاصی رنگ امیزی نیوجرسی و جداول سطح شهر به متراژ ۷۰۰۰۰ متر مربع ۱۴۰۰ (۱)