نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداكثر تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 99/10/6

زمان بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 99/10/7

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۸۹

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۴۴۰ مورخ۹۸/۱۲/۲۷ شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به واگذاری امور مربوط به نقلیه موتوری سبک(تامین خودرو و تعدادی راننده پایه یک جهت خودروهای سنگین) از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط لازم که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ۹۹/۱۰/۶ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
مدت انجام کار یکسال از تاریخ ابلاغ قرارداد می باشد، تضمین ۵ درصد مبلغ برآورد اولیه که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان ،آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۶ ، تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۷ می باشد. شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است
شماره تلفن های تماس ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱-۰۳۴

شرایط تجدید شرکت در مناقصه نقلیه سبک(تامین خودرو)

Doc Dec 16 2020