نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:
آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ99/4/21
زمان بازگشایی پاکات:99/4/22

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۲۲۵

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۴۴۰ مورخ۹۸/۱۲/۲۷ شورای محترم اسلامی شهر ، خط کشی محوری به متراژ۳۰۰/۰۰۰ متر طول را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط لازم که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۴/۲۱ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.

ضمناً شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .

شرایط تجدیدعمومی و اختصاصی خط کشی محوری به متراژ ۳۰۰۰۰۰متر طول سال۹۹