نوع: مزایده
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: يكشنبه, ۵ آذر, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: يكشنبه, ۵ آذر, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه, ۶ آذر, ۱۳۹۶
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۳۵۷
توضیحات سند: 
شهرداری رفسنجان جهت واگذاری بهره برداری از جایگاههای گاز فشرده طبیعی(CNG) بسیج واقع در خیابان بسیج، جنب مصلی و سرداران واقع در بلوار آیت ا… هاشمی رفسنجانی(ره)، روبروی بوستان معلم، نیاز به شناسایی بهره بردار دارد. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط و واجد صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را  دارند، دعوت بعمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری روزیکشنبه مورخ ۹۶/۹/۵ نسبت به ارائه مدارک و رزومه کاری به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی  به آدرس رفسنجان، خیابان تختی مراجعه  نمایند.
این فراخوان صرفا بمنظور شناسایی بهره برداران محترم بوده و پس از سیر مراحل قانونی، از طریق نشر آگهی و برگزاری مزایده عمومی اقدام لازم بعمل خواهد آمد.
روابط عمومی شهرداری رفسنجان