نوع: مزایده
آخرین مهلت دریافت اسناد: چهارشنبه, ۲۱ تير, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: چهارشنبه, ۲۱ تير, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: پنجشنبه, ۲۲ تير, ۱۳۹۶
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۳۲۵
توضیحات سند: 

 شهرداری رفسنجان در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی  قطعه زمین با کاربری مسکونی، تجاری، انبار و آموزشی از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا  از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مزایده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان – خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۴/۲۱ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان