نوع: مزایده
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: دوشنبه, ۲۵ دى, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: دوشنبه, ۲۵ دى, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: سه شنبه, ۲۶ دى, ۱۳۹۶
  • منشتر شده در: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۴۰
توضیحات سند:
 شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه  شماره ۴/۱۱/۵۲/ش مورخ ۹۶/۱/۲۸ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به  واگذاری امور مربوط به مدیریت، حفظ، نگهداری و بهره برداری از جایگاه گاز فشرده  طبیعی (CNG)  بسیج  واقع در بلوار بسیج از طریق برگزاری مزایده عمومی بمدت یکسال بصورت استیجاری به بخش خصوصی اقدام نماید. لذا  از کلیه متقاضیان واجد شرایط و واجد صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را  دارند، دعوت بعمل می آید  جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مزایده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی  به آدرس رفسنجان-  خیابان تختی یا به نشانی  www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۲۵ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.