نوع: مزایده
محل تحویل اسناد: دبيرخانه شهرداري مركزي
آخرین مهلت دریافت اسناد: يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: دوشنبه, ۱۱ ارديبهشت, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه, ۱۱ ارديبهشت, ۱۳۹۶
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۶۸۸
توضیحات سند: 

 شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه  شماره ۳۵/۱۱/۴/ش مورخ ۱۶/۱/۹۶ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش ۳۳ قطعه زمین با کاربری مسکونی ، تجاری  وآموزشی از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرح لیست ذیل اقدام نماید. لذا  از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید  جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مزایده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی  به آدرس رفسنجان-  خیابان تختی یا به نشانی  www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۰/۲/۹۶ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان