نوع: مزایده
محل تحویل اسناد: دبيرخانه شهرداري مركزي
آخرین مهلت دریافت اسناد: يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: دوشنبه, ۱۱ ارديبهشت, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه, ۱۱ ارديبهشت, ۱۳۹۶
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۴۴۸
توضیحات سند: 

 شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه  شماره ۳۵/۱۱/۴/ش مورخ ۱۶/۱/۹۶ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش ۳۳ قطعه زمین با کاربری مسکونی ، تجاری  وآموزشی از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرح لیست ذیل اقدام نماید. لذا  از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید  جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مزایده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی  به آدرس رفسنجان-  خیابان تختی یا به نشانی  www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۰/۲/۹۶ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان


جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید