نوع: مزایده
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: شنبه, ۲۶ اسفند, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: شنبه, ۲۶ اسفند, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: يكشنبه, ۲۷ اسفند, ۱۳۹۶
  • منشتر شده در: ۱۳۹۶/۱۲/۰۷
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۶۸
توضیحات سند: 
شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه  شماره ۵/۷/۷۹۷/ش مورخ ۹۶/۱۱/۹ شورای محترم اسلامی شهر،  نسبت به فروش مجوز بهره برداری از شبکه رادیویی تاکسی بیسیم شهرداری از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط و واجد صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را  دارند، دعوت بعمل می آید  جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مزایده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی  به آدرس رفسنجان-  خیابان تختی یا به نشانی  www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۶ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.

جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید