نوع: مزایده
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: شنبه, ۲۶ اسفند, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: شنبه, ۲۶ اسفند, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: يكشنبه, ۲۷ اسفند, ۱۳۹۶
  • منشتر شده در: ۱۳۹۶/۱۲/۰۷
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۵۲
توضیحات سند: 
شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه  شماره ۵/۷/۷۹۷/ش مورخ ۹۶/۱۱/۹ شورای محترم اسلامی شهر،  نسبت به فروش مجوز بهره برداری از شبکه رادیویی تاکسی بیسیم شهرداری از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط و واجد صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را  دارند، دعوت بعمل می آید  جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مزایده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی  به آدرس رفسنجان-  خیابان تختی یا به نشانی  www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۶ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.