نوع:مزایده
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:پایان وقت اداری شنبه 13 مهرماه 1398
آخرین مهلت تحویل پاکات:13مهرماه 1398
زمان بازگشایی پاکات:یکشنبه 14مهرماه 1398

شرایط:

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۵۳۴

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۷۰۹ش مورخ۹۶/۱۰/۱۶ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش یک واحد آپارتمان مسکونی در شهر تهران به مساحت ۱۱۰/۲۹ متر مربع ( دارای انباری و پارکینگ) را از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید . لذا کلیه متقاضیان می توانند تا روز شنبه مورخ ۹۸/۷/۱۳ جهت اطلاع از شرایط شرکت در مزایده به واحد امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان- خیابان تختی یا به سایت www.rafsanjan.ir مراجعه نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان