نوع:مزایده
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:پایان وقت اداری شنبه 13 مهرماه 1398
آخرین مهلت تحویل پاکات:13مهرماه 1398
زمان بازگشایی پاکات:یکشنبه 14مهرماه 1398

شرایط:

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۴۵۱

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۷۰۹ش مورخ۹۶/۱۰/۱۶ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش یک واحد آپارتمان مسکونی در شهر تهران به مساحت ۱۱۰/۲۹ متر مربع ( دارای انباری و پارکینگ) را از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید . لذا کلیه متقاضیان می توانند تا روز شنبه مورخ ۹۸/۷/۱۳ جهت اطلاع از شرایط شرکت در مزایده به واحد امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان- خیابان تختی یا به سایت www.rafsanjan.ir مراجعه نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان


جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید