نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری رفسنجان
آخرین مهلت دریافت اسناد: شنبه, ۲۰ مرداد, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: شنبه, ۲۰ مرداد, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: يكشنبه, ۲۱ مرداد, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۴۵

توضیحات سند: 

((آگهی  مناقصه عمومی))

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۱/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر، اجرای فاز اول پروژه گذرگاه فرهنگی بلوار امام علی (ع)  را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه  مورخ ۲۰/۰۵/۹۷  به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .

 روابط عمومی شهرداری رفسنجان