نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:
آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري مورخ 98/11/26
زمان بازگشایی پاکاتت
فرم شرایط

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۲۷۷

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شورای محترم اسلامی شهر، احداث بوستان واقع در خیابان ۱۵ خرداد را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری مورخ۹۸/۱۱/۲۶ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.
تلفن های تماس : ۴-۳۴۲۵۸۷۰۱- ۰۳۴

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

۱

۲

فایل های پیوست

  • ۲ (۱۷۲ kB)
  • ۱ (۱۷۹ kB)