نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: چهارشنبه, ۱۵ فروردين, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: چهارشنبه, ۱۵ فروردين, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: پنجشنبه, ۱۶ فروردين, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۶/۱۲/۱۷
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۵۰

توضیحات سند: 

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۷۹۸/ ش مورخ ۹۶/۱۱/۹ شورای محترم اسلامی شهر و بودجه سال های ۹۶ و۹۷، احداث ساختمان ایستگاه شماره ۵ آتش نشانی واقع در خیابان حجاب را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تجربه و توانایی انجام کار را دارند دعوت بعمل  می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها  واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان – خیبان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱/۱۵ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم  نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.
روابط عمومی شهرداری رفسنجان

فایل های پیوست


جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید