نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: چهارشنبه, ۱۵ فروردين, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: چهارشنبه, ۱۵ فروردين, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: پنجشنبه, ۱۶ فروردين, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۶/۱۲/۱۷
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۱۵

توضیحات سند: 

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۷۹۸/ ش مورخ ۹۶/۱۱/۹ شورای محترم اسلامی شهر و بودجه سال های ۹۶ و۹۷، احداث ساختمان ایستگاه شماره ۵ آتش نشانی واقع در خیابان حجاب را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تجربه و توانایی انجام کار را دارند دعوت بعمل  می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها  واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان – خیبان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱/۱۵ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم  نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.
روابط عمومی شهرداری رفسنجان

فایل های پیوست