نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری رفسنجان
آخرین مهلت دریافت اسناد: يكشنبه, ۶ خرداد, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: يكشنبه, ۶ خرداد, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه, ۷ خرداد, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۹۹

توضیحات سند: 

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۵/۷/۱۹/ش مورخ ۹۷/۱/۱۵ شورای محترم اسلامی شهر، امور مربوط به تنظیف، رفت و روب و جمع آوری زباله از سطح شهر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی بصورت منطقه ای به دو شرکت واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان – خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۶ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .