نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: 23بهمن 1397
آخرین مهلت تحویل پاکات:23بهمن 1397
زمان بازگشایی پاکات: 24بهمن 1397
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
  • توسط: سعید سلطانی
  • تعداد بازید: ۲۱۸

(آگهی مناقصه عمومی)

شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مجوز  شماره ۱۶۷۳ مورخ ۲۵/۱۰/۹۷ و شماره۱۶۹۲ مورخ ۳۰/۱۰/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر، امور مربوط به نگهداری فضاهای سبز :

۱ – پارک جوان ۲- پارک مطهری ۳- پارک بهشت ۴- پارک مادر  را  از طریق  برگزاری مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت  اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۲۳/۱۱/۹۷ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم  نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

 

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

فایل های پیوست


جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید