نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: دوشنبه, ۲۰ آذر, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: دوشنبه, ۲۰ آذر, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: سه شنبه, ۲۱ آذر, ۱۳۹۶
  • منشتر شده در: ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۴۸
توضیحات سند: 
شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۵۴۳/ش مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۲ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به  بیمه  گروهی مازاد درمان (تکمیلی) کارکنان شهرداری از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای بیمه واجد صلاحیت و واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به واحد امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۶/۹/۲۰ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم  نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.
روابط عمومی شهرداری رفسنجان

جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید