نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: دوشنبه, ۲۰ آذر, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: دوشنبه, ۲۰ آذر, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: سه شنبه, ۲۱ آذر, ۱۳۹۶
  • منشتر شده در: ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۰۰
توضیحات سند: 
شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۵۴۳/ش مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۲ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به  بیمه  گروهی مازاد درمان (تکمیلی) کارکنان شهرداری از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای بیمه واجد صلاحیت و واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به واحد امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۶/۹/۲۰ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم  نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.
روابط عمومی شهرداری رفسنجان