نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: چهارشنبه, ۲۵ مرداد, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: چهارشنبه, ۲۵ مرداد, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: پنجشنبه, ۲۶ مرداد, ۱۳۹۶
  • منشتر شده در: ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۳۱۵
توضیحات سند: 

شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۴/۱۱/۲۲۷/ش مورخ ۹۶/۴/۱۷ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به   تامین نیروی انسانی ( اداری و خدماتی) از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت و تحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز  شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۲۸ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان


جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید