نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: چهارشنبه, ۲۵ مرداد, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: چهارشنبه, ۲۵ مرداد, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: پنجشنبه, ۲۶ مرداد, ۱۳۹۶
  • منشتر شده در: ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۴۰۴
توضیحات سند: 

شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۴/۱۱/۲۲۷/ش مورخ ۹۶/۴/۱۷ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به   تامین نیروی انسانی ( اداری و خدماتی) از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت و تحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز  شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۲۸ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان