نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: سه شنبه, ۳۰ خرداد, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: چهارشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: سه شنبه, ۹ خرداد, ۱۳۹۶
  • منشتر شده در: ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۹۳
توضیحات سند: 

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۴/۱۱/۱۰۷/ش مورخ ۹۵/۵/۱۴ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به   حسابرسی سالهای ۹۳ ، ۹۴ ، ۹۵ از طریق برگزاری مناقصه  عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه موسسات حسابرسی عضو کانون حسابرسان رسمی کشور واجد صلاحیت و واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط  شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز  سه شنبه مورخ ۹۶/۳/۳۰ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم  نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان


جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید