نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: سه شنبه, ۳۰ خرداد, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: چهارشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: سه شنبه, ۹ خرداد, ۱۳۹۶
  • منشتر شده در: ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۳۵۳
توضیحات سند: 

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۴/۱۱/۱۰۷/ش مورخ ۹۵/۵/۱۴ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به   حسابرسی سالهای ۹۳ ، ۹۴ ، ۹۵ از طریق برگزاری مناقصه  عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه موسسات حسابرسی عضو کانون حسابرسان رسمی کشور واجد صلاحیت و واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط  شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز  سه شنبه مورخ ۹۶/۳/۳۰ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم  نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان