نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:
آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 98/8/18
زمان بازگشایی پاکاتت
فرم شرایط

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۳۳۳

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مجوز شماره ۷۵۹ مورخ ۹۸/۷/۲۴شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به خرید و نصب فضای ذخیره سازی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان که شرایط و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۸/۸/۱۸به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

شرایط عمومی و اختصاصی

Untitled

فایل های پیوست