نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری رفسنجان
آخرین مهلت دریافت اسناد: دوشنبه, ۷ خرداد, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: دوشنبه, ۷ خرداد, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: سه شنبه, ۸ خرداد, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۳۳۷

توضیحات سند: 

 

شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره ۵/۷/۷۰۸/ش مورخ ۹۶/۱۰/۱۶، ۵/۷/۷۵۱/ش مورخ ۹۶/۱۰/۲۷ و بر اساس بودجه مصوبه شماره ۵/۷/۱۹/ش مورخ ۹۷/۱/۱۵ شورای محترم اسلامی شهر، اجرای عملیات جدولگذاری، فرش موزائیک و کانیوو باند شمالی و جنوبی بلوار شهید مطهری حدفاصل میدان شهداء تا سه راه حجت، خیابان شریعتی حدفاصل چهارراه آذر تا چهار راه کارگر و خیابان معلم حدفاصل میدان شهید میرافضلی تا سه راه ۱۷ شهریور را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به ۴ پیمانکار واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰۷  به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .
روابط عمومی شهرداری رفسنجان

فایل های پیوست