• منشتر شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۹۷

شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۹۶۶ مورخ ۹۸/۹/۱۳ شورای محترم اسلامی شهر، امور مربوط به نگهداری فضاهای سبز:
۱ – پارک جوان ۲- پارک مطهری ۳- پارک بهشت ۴- پارک مادر ۵- بوستان یادگار امام ۶- فضای سبزغرب رودخانه شور را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری مورخ ۹۸/۱۰/۲۸ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.
تلفن های تماس : ۴-۳۴۲۵۸۷۰۱- ۰۳۴

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

مطهری

فایل های پیوست