نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 99/10/29

زمان بازگشایی پاکات: روز سه شنبه مورخ 99/10/30

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۵۸

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵۰۹ مورخ ۹۹/۶/۴ شورای محترم اسلامی شهر نسبت به بیمه گروهی مازاد درمان ( تکمیلی) کارکنان شهرداری از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای بیمه واجدشرایط ودارای صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۹ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .
مدت قرارداد از تاریخ۹۹/۱۱/۰۱ به مدت یکسال می باشد، تضمین ۵ درصد مبلغ پیشنهادی که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان ،آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ۹۹/۱۰/۲۹ تاریخ بازگشایی پاکات روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ می باشد.شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .
شماره تلفن های تماس ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱-۰۳۴

شرایط عمومی و اختصاصی بیمه تکمیلی سال ۱۳۹۷

شرایط