نوع:مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:
آخرین مهلت تحویل پاکات:تاپایان وقت ادراری یکشنبه 13مردادماه98
زمان بازگشایی پاکاتت
فرم شرایط

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۵/۰۳
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۵۸۳

((آگهی مناقصه عمومی))
شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۸شورای محترم اسلامی شهر، پروژه ساماندهی گذرگاه فرهنگی، تفریحی بلوار امام رضا (ع) را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳/۰۵/۹۸ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

فایل های پیوست