نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: چهارشنبه, ۲۶ مهر, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: چهارشنبه, ۲۶ مهر, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: پنجشنبه, ۲۷ مهر, ۱۳۹۶
  • منشتر شده در: ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۰۵
توضیحات سند: 
شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۵/۷/۳۸۷/ش مورخ ۹۶/۶/۲۶ شورای محترم اسلامی شهر،  اجرای خط کشی محوری ،شریانهای اصلی ومعابرعمومی را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط  شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان ، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز  چهارشنبه مورخ ۹۶/۷/۲۶ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .
روابط عمومی شهرداری رفسنجان