نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:ت

آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1400/1/28

زمان بازگشایی پاکات: تا پایان وقت اداری روزیکشنبه مورخ 1400/1/29

  • منشتر شده در: ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۸۵

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شورای محترم اسلامی شهر، اجرای عملیا ت تنظیف، رفت و روب و جمع آوری زباله ها ی مناطق ۱ و۲ شهری را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند،، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۸ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ می باشد.( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.تلفن های تماس : ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴

تنظیف منطقه یک

تنظیف منطقه دو

فایل های پیوست