نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: يكشنبه, ۲۳ ارديبهشت, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: يكشنبه, ۲۳ ارديبهشت, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه, ۲۴ ارديبهشت, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۹۱

توضیحات سند: 

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۵/۷/۱۹/ش مورخ ۹۷/۰۱/۱۵ شورای محترم اسلامی شهر، اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۳ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.

فایل های پیوست