نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: دوشنبه, ۱۸ دى, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: دوشنبه, ۱۸ دى, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: سه شنبه, ۱۹ دى, ۱۳۹۶
  • منشتر شده در: ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۳۱
توضیحات سند: 
شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۴/۱۱/۳/ش شورای محترم اسلامی شهر، اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۸ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.

فایل های پیوست


جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید