نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: دوشنبه, ۱۸ دى, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: دوشنبه, ۱۸ دى, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: سه شنبه, ۱۹ دى, ۱۳۹۶
  • منشتر شده در: ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۷۰
توضیحات سند: 
شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۴/۱۱/۳/ش شورای محترم اسلامی شهر، اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۸ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.

فایل های پیوست