نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: دوشنبه, ۲۳ بهمن, ۱۳۹۶
آخرین مهلت تحویل پاکات: دوشنبه, ۲۳ بهمن, ۱۳۹۶
زمان بازگشایی پاکات: سه شنبه, ۲۴ بهمن, ۱۳۹۶
  • منشتر شده در: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۱۸۸

توضیحات سند:

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه های شماره ۵/۷/۷۰۸/ش مورخ ۹۶/۱۰/۱۶ و ۵/۷/۷۵۱/ش مورخ ۹۶/۱۰/۲۷ شورای محترم اسلامی شهر، اجرای  عملیات سنگفرش، جدولگذاری و اجرای کانیوو خیابان شهید بهشتی حد فاصل چهار راه شهداء تا سه راه پاسداران  را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای دارای صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز  دوشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۳ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .

روابط عمومی شهرداری رفسنجان