نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 05/04/1400

زمان بازگشایی پاکات: روزیکشنبه مورخ 1400/4/6

  • منشتر شده در: ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۶۲

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱۹ مورخ ۲۷/۱۲/۹۹ شورای محترم اسلامی شهر، اجرای عملیات پیاده روسازی خیابان مدرس حدفاصل میدان امیر کبیر تا میدان ۹ دی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند،، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۰۵/۰۴/۱۴۰۰ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. تاریخ بازگشایی پاکات روز یک شنبه مورخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۰ می باشد.( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.تلفن های تماس : ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴

شرایط عمومی و اختصاصی

شرایط

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت