نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری رفسنجان
آخرین مهلت دریافت اسناد: شنبه, ۱۲ خرداد, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: شنبه, ۱۲ خرداد, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: يكشنبه, ۱۳ خرداد, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۸۳

توضیحات سند: 

 

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۵/۷/۱۹/ش مورخ ۹۷/۰۱/۱۵ شورای محترم اسلامی شهر،پروژه احداث بوستان شورا را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۱۲ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.
روابط عمومی شهرداری رفسنجان

جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید