نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 05/04/1400

زمان بازگشایی پاکات: روزیکشنبه مورخ 1400/4/6

  • منشتر شده در: ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۷۵

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱۹ مورخ ۲۷/۱۲/۹۹ شورای محترم اسلامی شهر، احداث پل واقع در انتهای بلوار شهید زینلی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند،، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۰۵/۰۴/۱۴۰۰ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. تاریخ بازگشایی پاکات روز یک شنبه مورخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۰ می باشد.( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.تلفن های تماس : ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴

شرایط عمومی واختصاصی پل واقع در بلوار شهید زینلی

شرایط

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت