نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:ت

آخرین مهلت تحویل پاکات:پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1400/1/7

زمان بازگشایی پاکات: روزیکشنبه مورخ 1400/1/7

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۱۰

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۱۰۵۱ مورخ ۹۹/۱۲/۱۰ شورای محترم اسلامی شهر نسبت به ۱- احداث ساختمان سازمان حمل و نقل و ترافیک ۲- تکمیل ساختمان سازمان سیما و منظر فضای سبز شهرداری از طریق برگزاری مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۰۷/۰۱/۱۴۰۰ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
تضمین ۵ درصد مبلغ برآورد اولیه که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان ،آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۰۷/۰۱/۱۴۰۰ ، تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ ۰۸/۰۱/۱۴۰۰می باشد.
شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است . شماره تلفن های تماس ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱-۰۳۴

شرایط فضای سبز

خلاصه مالی

ریز مالی

ریز متره

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت