نوع:مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:
آخرین مهلت تحویل پاکات:تاپایان وقت ادراری شنبه 15مردادماه98
زمان بازگشایی پاکاتت
فرم شرایط

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۹۶

(آگهی مناقصه عمومی)

شورای اسلامی شهر رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۴۱۷ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۸ ، حسابرسی سال ۹۷ شهرداری و کلیه سازمانهای وابسته و تابعه شهرداری را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای دارای صلاحیت و واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۹/۰۵/۹۸ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.ضمناً شورای اسلامی شهر در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

شرایط حسابرسی ۹۷

فایل های پیوست