نوع:مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:
آخرین مهلت تحویل پاکات:تاپایان وقت ادراری شنبه 15مردادماه98
زمان بازگشایی پاکاتت
فرم شرایط

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۵۶

(آگهی مناقصه عمومی)

شورای اسلامی شهر رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۴۱۷ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۸ ، حسابرسی سال ۹۷ شهرداری و کلیه سازمانهای وابسته و تابعه شهرداری را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای دارای صلاحیت و واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۹/۰۵/۹۸ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.ضمناً شورای اسلامی شهر در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

شرایط حسابرسی ۹۷

فایل های پیوست


جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید