نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:
آخرین مهلت تحویل پاکات:تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه 98/10/29
زمان بازگشایی پاکاتت
فرم شرایط

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۲۹۸

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه و مصوبه شورای محترم اسلامی شهر عملیات خرید پایه چراغ جهت روشنایی بلوارهای امام حسین (ع)، بعثت ساحلی،شهید زینلی ،شهید قنبری و … با برآورد اولیه ۱۹/۸۶۹/۸۰۰/۰۰۰ ریال از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا از کلیه پیمانکاران دارای صلاحیت که توانایی مالی جهت انجام کار را دارند دعوت بعمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس رفسنجان خیابان تختی شهرداری مرکزی واحد امورقراردادها مراجعه یا از طریق سایت شهرداری به آدرس www.rafsanjan.ir نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.
مدت انجام کار ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ قرارداد،مبلغ تضمین ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان ،آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۸ ، تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه ۹۸/۱۰/۲۹می باشد.شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .
مدت اعتبار پیشنهادات سه ماهه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است .
شماره تلفن های تماس ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱-۰۳۴

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

Untitled

۳۴۳۴

فایل های پیوست