نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 99/9/16

زمان بازگشایی پاکات: دوشنبه 99/9/17

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۷۷

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۷۳۲ مورخ ۹۹/۸/۱۸ شورای محترم اسلامی شهر ، در خصوص خرید لوله جهت انتقال آب از کشتارگاه به شهربازی و میدان آیت ا… هاشمی رفسنجانی از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط لازم که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۹/۹/۱۶ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
– مدت انجام کار یکماه از تاریخ ابلاغ می باشد .

– ضمانت نامه شرکت در مناقصه مبلغ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان
-آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۹/۹/۱۶ ، تاریخ بازگشایی پاکات روز دوشنبه ۹۹/۹/۱۷ می باشد.
– شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .
– مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است
شماره تلفن های تماس ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱-۰۳۴

Untitled

شرایط عمومی واختصاصی خرید لوله