نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:
آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري روز یک شنبه 98/8/12
زمان بازگشایی پاکاتت
فرم شرایط

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۲۷۸

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شورای محترم اسلامی شهر، اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت خیابانهای شهید قنبری، ادامه بلوار شهید حسینی ، خیابان شهید حسینی نسب ( امام رضا ۴) ، خیابان امام سجاد و غیره را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان که تجربه و توانایی انجام کار را دارند،، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ ۹۸/۸/۱۲به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.
Untitled

فایل های پیوست