نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:
آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري روز یک شنبه 98/8/12
زمان بازگشایی پاکاتت
فرم شرایط

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۲۳۲

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شورای محترم اسلامی شهر، اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت خیابانهای شهید قنبری، ادامه بلوار شهید حسینی ، خیابان شهید حسینی نسب ( امام رضا ۴) ، خیابان امام سجاد و غیره را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان که تجربه و توانایی انجام کار را دارند،، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ ۹۸/۸/۱۲به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.
Untitled

فایل های پیوست


جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید