نوع: مناقصه
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد: دوشنبه, ۳۱ ارديبهشت, ۱۳۹۷
آخرین مهلت تحویل پاکات: دوشنبه, ۳۱ ارديبهشت, ۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکات: سه شنبه, ۱ خرداد, ۱۳۹۷
  • منشتر شده در: ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
  • توسط: سید مرتضی مهدوی
  • تعداد بازید: ۲۰۲
توضیحات سند: 
شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۵/۷/۱۱/ ش مورخ ۹۷/۰۱/۱۴ شورای محترم اسلامی شهر، ساخت مخزن مدفون ۵۰۰ متر مکعب جهت ذخیره و تامین آب مورد نیاز فضای سبز را در محل میدان امام خمینی (ره)  از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۷/۲/۳۱ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.

فایل های پیوست