نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري روز چهار شنبه مورخ 1400/3/19

زمان بازگشایی پاکات:پنجشنبه مورخ 1400/3/20

  • منشتر شده در: ۱۴۰۰/۰۳/۱۳
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۵۴

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱۹ مورخ ۲۷/۱۲/۹۹ شورای محترم اسلامی شهر، احداث پارک حاشیه بعثت ساحلی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند،، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ ۱۹/۰۳/۱۴۰۰ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
تاریخ بازگشایی پاکات روز پنج شنبه مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۰ می باشد.
( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس : ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴

شرایط عمومی و اختصاصی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت