نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:
آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 98/9/10
زمان بازگشایی پاکاتت
فرم شرایط

  • منشتر شده در: ۱۳۹۸/۰۸/۲۵
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۶۴

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۸۵۴ مورخ ۹۸/۸/۱۳ شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به واگذاری امور مربوط به نقلیه موتوری سبک(تامین خودرو و تعدادی راننده پایه یک جهت خودروهای سنگین) از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط لازم که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ۹۸/۹/۱۰ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

۲۲۲

فایل های پیوست


جهت شرکت در این مناقصه یا مزایده فرم زیر را پر کنید