نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات: تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 99/10/20

زمان بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 99/10/21

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۷۱

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۴۴۰ مورخ۹۸/۱۲/۲۸ شورای محترم اسلامی شهر ، اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر رفسنجان ( بلوار شهید کشاورزی – باند شمالی بلوار صاحب الزمان – خیابان های شهید عباس آبادی – خالق- دانشجو و غیره را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان که تجربه و توانایی انجام کار را دارند،، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت درتجدید مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۰ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.

شرایط تجدید عمومی و اختصاصی

شرایط

فرم پیشنهاد قیمت

فایل های پیوست