نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:
آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 99/3/31
زمان بازگشایی پاکاتت: روز یکشنبه مورخ 99/4/1
فرم شرایط

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۴۷

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ شورای محترم اسلامی شهر، اجرای عملیا ت نگهداری، نگهبانی و تنظیف سرویس های بهداشتی در سطح شهر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند،، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۳/۳۱ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
مبلغ تضمین ۱۸۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت ضمانتامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان،
تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ ۹۹/۴/۱ می باشد.
( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس : ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

اگهی

فایل های پیوست