نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:
آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري مورخ99/4/8
زمان بازگشایی پاکات:99/4/9

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۲۵۱

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۴۴۰ مورخ۹۸/۱۲/۲۷ شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به اجرای پروژه پیاده رو سازی خیابان شهید مصطفی خمینی حدفاصل میدان شهید پرتوی تا میدان سرداران شهید امینی از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط لازم که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری مورخ۹۹/۴/۸ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
مدت انجام کار ۷ ماه از تاریخ ابلاغ قرارداد می باشد، تضمین ۵ درصد مبلغ برآورد اولیه که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان ،آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداری مورخ ۹۹/۴/۸ ، تاریخ بازگشایی پاکات تاریخ۹۹/۴/۹ می باشد.
شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است
شماره تلفن های تماس ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱-۰۳۴

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

پیاده رو

فایل های پیوست