نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات: تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 1400/2/4

زمان بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 1400/2/5

  • منشتر شده در: ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۸۶

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱۹ مورخ ۲۷/۱۲/۹۹ شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به احداث بوستان بانوان ( شماره ۲) واقع در انتهای خیابان شریعتی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط لازم که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۰ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
تضمین ۵ درصد مبلغ برآورد اولیه که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی /شعبه شهرداری رفسنجان ،آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۰ ، تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۰ می باشد.
شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است .
شماره تلفن های تماس ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱-۰۳۴
شرایط عمومی و اختصاصی

شرایط

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت ابنیه

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت تاسیسات الکتریکی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت تاسیسات مکانیکی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت