نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 11/02/1400

زمان بازگشایی پاکات: تا پایان وقت اداری روزیکشنبه مورخ 1400/2/12

  • منشتر شده در: ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۸۵

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱۹ مورخ ۲۷/۱۲/۹۹ شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به احداث بوستان واقع در خیابان ولی عصر(عج) را از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط لازم که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۱/۰۲/۱۴۰۰ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
تضمین ۵ درصد مبلغ برآورد اولیه که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی /شعبه شهرداری رفسنجان ،آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۱/۰۲/۱۴۰۰ ، تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۰ می باشد.شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است .
شماره تلفن های تماس ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱-۰۳۴

شرایط

فرم برآورد قیمت ابنیه

فرم برآورد قیمت تاسیسات الکتریکی

فرم برآورد قیمت تاسیسات مکانیکی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت