نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:
آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 99/3/17
زمان بازگشایی پاکاتت: روز یکشنبه 99/3/18
فرم شرایط

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۲۲۶

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۹۹ شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به احداث بوستان محله ای واقع در خیابان شهید میرافضلی از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط لازم که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۳/۱۷ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
مدت انجام کار ۳ماه از تاریخ ابلاغ قرارداد می باشد تضمین ۵ درصد مبلغ براورد که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان ،آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۳/۱۷ ، تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه ۹۹/۳/۱۸ می باشد.
شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است
شماره تلفن های تماس ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱-۰۳۴

شرایط

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت

فایل های پیوست