نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پایان وقت اداري روز دو شنبه مورخ 1400/3/4

زمان بازگشایی پاکات: روزسه شنبه مورخ 1400/3/5

  • منشتر شده در: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۷۹

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱۹ مورخ ۹۹/۱۲/۲۷ شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به احداث پیاده راه ضلع شرق ورودی جاده رفسنجان – کرمان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط لازم که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
– تضمین ۵ درصد مبلغ برآورد اولیه که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان
-آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ ،تاریخ بازگشایی پاکات روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۵ می باشد.
– شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است . – مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است
شماره تلفن های تماس ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱-۰۳۴

شرایط

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت

شرایط عمومی و اختصاصی