نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 99/10/22

زمان بازگشایی پاکات: روز سه شنبه مورخ 99/10/23

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۱۰/۰۴
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۳۷

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۴۴۰ مورخ ۹۸/۱۲/۲۸ شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به تکمیل مقبره های خانوادگی واقع در آرامستان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط لازم که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ۹۹/۱۰/۲۲ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
مدت انجام کار ۵ ماه از تاریخ ابلاغ قرارداد می باشد . تضمین ۵ درصد مبلغ برآورد که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان ،آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۲ ، تاریخ بازگشایی پاکات روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۳ می باشد.
شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است
شماره تلفن های تماس ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱-۰۳۴

شرایط عمومی و اختصاصی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت ابنیه

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت تاسیسات الکتریکی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت تاسیسات مکانیکی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت

تکمیل مقبره

الکتریکال

فرم ابنیه