نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 1400/3/2

زمان بازگشایی پاکات: روزدوشنبه مورخ 1400/3/3

  • منشتر شده در: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۳۶

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱۹ مورخ ۹۹/۱۲/۲۷ شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط لازم که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
– مدت قرارداد از تاریخ ابلاغ تا پایان سال جاری می باشد.
– ضمانت نامه شرکت در مناقصه مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان
-آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲ می باشد.
– شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .
– مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است
شماره تلفن های تماس ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱-۰۳۴

شرایط عمومی و اختصاصی نخاله های ساختمانی

شرایط