نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی
آخرین مهلت دریافت اسناد:
آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 99/4/7
زمان بازگشایی پاکاتت: روز یکشنبه مورخ 99/4/8
فرم شرایط

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۲۱۰

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۴۴۰ مورخ ۹۸/۱۲/۲۷ شورای محترم اسلامی شهر ، رنگ آمیزی جداول در سطح شهر به متراژ ۸۰/۰۰۰ متر مربع را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط لازم که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۴/۷ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
مدت انجام کار ۸ ماه از تاریخ ابلاغ قرارداد، متراژ ۸۰/۰۰۰ متر مربع مبلغ تضمین ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان ،آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۴/۷ ، تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ ۹۹/۴/۸ می باشد.
شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است . شماره تلفن های تماس ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱

جداول

فایل های پیوست