نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات:تا پايان وقت اداري روز چهار شنبه مورخ 09/04/1400

زمان بازگشایی پاکات: روزپنجشنبه مورخ 1400/4/10

  • منشتر شده در: ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۷۶

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱۹ مورخ ۲۷/۱۲/۹۹ شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به رنگ آمیزی نیوجرسی ها و جداول سطح شهر از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ ۰۹/۰۴/۱۴۰۰ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است. شماره های تماس : ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴

شرایط عمومی و اختصاصی رنگ امیزی نیوجرسی و جداول سطح شهر (۱)