نوع:مناقصه

محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی

آخرین مهلت دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل پاکات: تا پايان وقت اداري روز چهار شنبه مورخ 15/02/1400

زمان بازگشایی پاکات: تا پایان وقت اداری روزیکشنبه مورخ 1400/2/16

  • منشتر شده در: ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۶۳

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۱۱۹ مورخ ۲۷/۱۲/۹۹ شورای محترم اسلامی شهر ، نسبت به هوشمند سازی چراغ راهنمایی میدان بسیج از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت و دارای شرایط لازم که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ ۱۵/۰۲/۱۴۰۰ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند.
– مدت انجام کار ۲ ماه از تاریخ ابلاغ می باشد .
– ضمانت نامه شرکت در مناقصه مبلغ ۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان
-آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ ۱۵/۰۲/۱۴۰۰ می باشد.
– شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .
– مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است
شماره تلفن های تماس ۵- ۳۴۲۵۸۷۰۱-۰۳۴

شرایط عمومی واختصاصی هوشمند سازی چراغ راهنمایی میدان بسیج

هوشمند